Освітня програма закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №2 с. Балаклея Балаклеївської сільської ради на 2020/2021 навчальний рік

Розділ 1
Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №2 с. Балаклея Балаклеївської сільської ради полягає в наданні якісної базової загальної середньої освіти дітям шкільного віку мікрорайону закладу освіти, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
Основним засобом реалізації призначення ЗЗСО є засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту освітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме
- введення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
- надання здобувачам освіти можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
- надання здобувачам освіти можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
- оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
- надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі освіти, спрямована на: формування в здобувачів освіти сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянської самосвідомості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми закладу освіти здійснюється через два рівні освіти:
- початкова освіта тривалістю чотири роки;
- базова середня освіта тривалістю п’ять років.

Розділ 2
Опис "моделі" випускника закладу освіти

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.
Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.
Випускник базової середньої освіти володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює освітні програми з усіх предметів освітнього навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у класах базової середньої освіти; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.
Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.
Випускник закладу освіти має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані здобувачем освіти, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.
Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.
Випускник закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №2 с. Балаклея Балаклеївської сільської ради – це, передусім, людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:
- випускник закладу освіти добре проінформована особистість;
- прагне до самоосвіти та вдосконалення;
- готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;
- є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
- свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
- мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя -реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.
Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3
Цілі та завдання освітнього процесу закладу освіти

Цілі та завдання освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем закладу освіти в освітньому просторі села, громади. Вони повинні бути сформульовані конкретно, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і завдань.

Перед закладом освіти поставлені такі цілі та завдання освітнього процесу:
1. Забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту початкової, базової середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.
2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.
3. Створити основу для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.
4. Формувати позитивну мотивацію здобувачів освіти до навчальної діяльності.
5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я здобувачів освіти.
6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.
7. Проведення атестації та сертифікації педагогів.
8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу освіти.

Розділ 4
Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення, які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-го, 2-го та 3-го класів у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми під керівництвом Р.Б.Шияна, для 2-4 класів у відповідності до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1, 2, 3-х класів закладів освіти складає 2590 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти Іступеня (далі –навчальний план).

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти враховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2 та 3 класах – 40 хвилин.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
- мовно-літературна, яка включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
- математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;
- природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;
- технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
- інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;
- соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
- громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
- мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
- фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Предмети Кількість годин на тиждень у класі
1/10 учнів 2/14 учнів 3/18
Інваріантний складник
Українська мова 5+1 5+1 5+1
Іноземна мова (англійська) 2 3 3
Математика 3+1 3+1 3+1+1
Я досліджую світ 7-2=5 8-3=5 8-3=5
Мистецтво 2 2 2
Фізична культура 3 3 3
Інформатика 1 1/1
Усього 20+3 22+3 23+3
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять - - -
Додаткові години на проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20/700 22/770 23/805
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23/805 25/875 26/910

Розподіл годин з інтегрованого предмету «Я досліджую світ»

1 клас (7 годин)

Природнича (ПРО) – 5 год.

Мовно-літературна (МОВ) – 2 год. (на підсилення укр. мови)

Математична (МАО) – 1 год. з варіативної складової (на підсилення математики)

2 клас (8 годин)

Мовно-літературна (МОВ) – 2 год. (на підсилення укр. мови)

Математична (МАО) – 1 год. з варіативної складової (на підсилення математики)

6 год. розподіляється на:

- Природничу (ПРО)

- Технологічну (ТЕО)

- Інформатичну (ІФО)

- Соціальну та здоров’язбережну (СЗО)

- Фізкультурну (ФІО)

- Громадянську та історичну (ГІО)

- Мистецьку (МИО)

3 клас (8 годин)

Мовно-літературна (МОВ) – 2 год. (на підсилення укр. мови)

Математична (МАО) – 1 год. (на підсилення математики) + 1 год. з варіативної складової

5 год. розподіляється на:

- Природничу (ПРО)

- Технологічну (ТЕО)

- Інформатичну (ІФО) (1/1 поділ на групи)

- Соціальну та здоров’язбережну (СЗО)

- Фізкультурну (ФІО)

- Громадянську та історичну (ГІО)

- Мистецьку (МИО)

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Освітня програма початкової освіти (далі - освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
- очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-го класу закладу загальної середньої освіти складає 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти Іступеня (далі –навчальний план для 4 класу).

Відповідно до мови навчання у закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №2 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1) (Наказ МОН України від 20.04.2018 №407).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класі – 40 хвилин.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Освітні галузі Предмети 4/11 учнів
Мови і література (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7+1
Іноземна мова (англійська) 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура 3
Усього 22+3
Індивідуальні заняття 1
Разом 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23/805
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26/910

Відповідно до заяви батьків, висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 18.08.2020 №ІЦР-85762/2020/137352 організовано індивідуальне навчання для Гаврилової Софії Артурівни (5 клас) за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. (Наказ МОНУ від 12.06.2018 №627) (Додаток 16).

Назва навчальних предметів Кількість годин ПІБ вчителя який викладає
1. Українська мова 2 Мандрика В. М.
2. Українська література 1 Мандрика В. М.
3. Математика 3 Занєгіна Ж. П..
4. Природознавство 1 Вовченко І. М.
5. Зарубіжна література 0,5 Руденко С. В.
6. Історія України 0,5 Мурашевич Ю. Ю.
7. Трудове навчання 1 Галущенко Л. А.
8. Англійська мова 1 Мірза Н. В.
9. Фізична культура 1 Мариняк В. С.
10. Основи здоров’я 0,5 Мінченко Т. О.
11. Розвиток зв’язного мовлення 1 Бакуменко О. В.
12. Образотворче мистецтво 0,5 Мінченко Т. О.
13. Інформатика 0,5 Колісник О. В.
14. Музичне мистецтво 0,5 Живиця І. О.
ВСЬОГО 14

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою (додаток 1).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план базової освіти передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення закладу освіти є засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. Виховний процес в закладі освіти організовано за екологічним напрямком під девізом «Від чистоти душі до екології планети». З цією метою впроваджено курс за вибором «Безпека поводження з твердими побутовими відходами» . (Виговська Г. П., Пустовіт Н. А.) Державна екологічна академія. Лист ІМЗО від 14.08.2020 №22.1/12-Г-127 (5 клас) та факультативний курс: Екологічні проблеми рідного краю. (Луценко А. Г., Луценко Т. Л.). Курс за вибором. Збірка програм курсів за вибором та факультативів екологічного напрямку 7-8 класи (Лист ІІТЗО від 27.01.2014 №14.1/12-Г-58), Юний географ – краєзнавець. (Чобан Р. Д.) 6-11 класи. Програма факультативів. .(Лист ІІТЗО від 10.03.2019 №22.1/12-Г-168).

З метою формування в учнів соціальної і громадянської компетентностей, а також компетентності у збереженні здоров’я, активної життєвої позиції запроваджено факультативні курси: «Культура добросусідства» авторський колектив під керівництвом М.А. Араджіоні 1 – 11 кл. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України Лист ІМЗО від 07.06. 2019 № 22.1/12-г-334 (5, 6 класи).

З метою формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках; розвитку культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих; формування культури створення та поширення власного медіаконтенту; розвитку готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через публічні виступи; становлення толерантних контактів з іншими людьми; формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових технологій; розвитку навичок захисту приватного простору, уміння дбати про свою особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей запроваджено курси за вибором:
«Цифрова та медіаграмотність». Автори: Саражинська Н. А., Якуба С. Ю.), 5-9 класи. Лист ІМЗО від 29.03.2018 № 22.1/12-Г-184 (6, 7 класи);
«Основи медіаграмотності (пропедевтичний курс), 8-9 клас. Автори: Коваленко П. О., Мокрогуз О. П. Академія української преси. Лист МОН від 27.09.2017 № 1/11 – 9777.

З метою формування в здобувачів освіти соціальної і громадянської компетентностей, активної життєвої позиції запроваджено факультативний курс: «Історія українського козацтва» (Степанова Н. М.), 8 клас. (Лист ІМЗО від 27.06.2017 №21.1/12-Г-280) .

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:
для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік,
для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік,
для 7 класу – 1172,5годин/навчальний рік,
для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік,
для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

Інваріантна складова

Навчальні предмети 5 6 7 8 9
14 учн. 12 учн. 15 учн. 10 учн. 14 учн.
1. Українська мова і література 5,5 5,5 4,5 4 4+1
2. Зарубіжна література 2 2 2 2 2
3. Англійська мова 3 3 3 3 3
4.
5. Математика 4 4 - - -
6. Алгебра - - 2 2 2
7. Геометрія - - 2 2 2
8. Історія України 1 1 1 1,5 1,5
9. Всесвітня історія - 1 1 1 1
10. Природознавство 2 - - - -
11. Основи правознавства - - - - 1
12. Біологія - 2 2 2 2
13. Географія - 2 2 2 1,5
14. Фізика - - 2 2 3
15. Хімія - - 1,5+1 2 2
16. Музичне мистецтво 1 1 1 - -
17. Мистецтво - - - 1 1
18. Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
19. Фізична культура 3 3 3 3 3
20. Основи здоров’я 1 1 1 1 1
21. Інформатика 1/1 1 1 2 2
22. Трудове навчання 2 2 1 1 1
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30/1+3

Варіативна складова

Курси за вибором

1. Українознавство 1 1
2. Цифрова та медіаграмотність 1 1
3 Основи медіаграмотності (пропедевтичний курс) 1 1
Разом 24,5+3 28,5+3 29+3 29,5+3 32+3
Гранично допустиме навантаження 28 31 32 33 33

Факультативи

1. Безпека поводження з твердими побутовими відходами 1
2. Історія українського козацтва - - - 1 -
3. Культура добросусідства 1 1 - - -
4. Юний географ - краєзнавець 0,5
5. Основи екології та природокористування 1
6. Людина та її здоров’я. 1
7.
Разом 26,5+3 29,5+3 29,5+3 31,5+3 33+3

Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в закладі освіти сприяють система ІСУО та програма КУРС Школа.

Наш заклад освіти - заклад освіти рівних можливостей для всіх; заклад освіти в якому навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; заклад освіти, який намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті; заклад освіти компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Щоб дитина, навчаючись в закладі освіти, змогла набути всіх життєвих компетенцій в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою зосереджене на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи закладу освіти з метою, яку колектив поставив перед собою. Заклад освіти працює на засадах “педагогіки партнерства”. Основні принципи цього підходу:
· повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Заклад освіти допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання на стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.

Розділ 5
Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Передбачені екскурсії, уроки на свіжому повітрі, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Важливою формою роботи є також дистанційне навчання. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають здобувачам освіти зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створені умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти на єдиній платформі є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, а також при переході на дистанційне навчання, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасному закладі освіти та під час карантину (в червоній зоні).

Розділ 6
Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Виховання здобувачів освіти у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

Весь освітній процес у школі зорієнтований на здобувача освіти, розвиток його талантів, виховання на цінностях: цінностях загальнолюдських, цінностях поваги до іншої людини, цінностях любові до власної країни. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

Роль окремих виховних моментів під час навчання за наскрізними темами різна і залежить від їх мети і змісту та від того, наскільки тісно той чи інший захід пов’язаний із конкретною наскрізною темою, життєвим досвідом здобувачів освіти та їх інтересами. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального та виховного середовища, а зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку здобувача освіти.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в здобувачів освіти соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. На базі Смілянського лісництва працює «Шкільне лісництво», яке сприяє розвитку саме цієї компетентності. В рамках роботи цього лісництва планується у найближчі роки працювати над проектами «Зелене село», «Очистимо планету від пластику», «Вторинне використання паперу» «Не викидай батарейку!». Екологічні уроки на відкритому повітрі для учнів початкової школи. Лідери учнівського самоврядування виступили з пропозицією два рази на рік проводити толоку на території школи та сільського стадіону. Члени шкільного лісництва щороку беруть участь у посадці лісу, виготовляють та розвішують шпаківні, синичники, будиночки для кажанів та сов. Здобувачі освіти І ступеня щороку беруть участь в акції «Годівничка» (з метою виготовлення та розміщення годівничок на території закладу освіти та біля будівель) та в проектах «Бути здоровим – модно», «Щаслива лапа» (шиють лежаки для бездомних тварин, виготовляють їм будиночки та закупляють корм).
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. В рамках розвитку соціальної і громадянської компетентності діє учнівське самоврядування, яке намагається втілити принципи і механізми функціонування суспільства в межах школи. У подальшому учнівський та вчительський колективи намагатимуться діяти так, щоб активна участь у житті закладу освіти викликала в здобувачів освіти якомога більше позитивних емоцій, а її зміст - був націлений на формування порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення здобувача освіти як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище і буде реалізовуватися упродовж наступних років через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я під час занять у спортивному гуртку «Футбол» серед учнів 6-8 класів та в заняттях «Хокей на траві». Методична служба школи планує провести навчальні квести «Здоровим будь» та «Здоровий дух у здоровому тілі». Упродовж двох років традиційно звертатиметься увага на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Психологічна служба школи разом із класними керівниками спланувала і розробила ряд заходів спрямованих на вирішення проблем пов'язаних з саморегуляцією поведінки у діяльності та спілкуванні, використання вільного часу з урахуванням можливостей і потреб, формування та реалізації валеологічної культури у внутрішкільному житті: «Моніторинг психологічного та емоційного стану здобувачів освіти у навчально-виховному процесі», інформування класних керівників про результати моніторингу та залучення педагогічного й дитячих колективів до співпраці у вирішенні питань і проблем , що виникли.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. В рамках розвитку учнівської підприємливості та фінансової грамотності буде спрямована у подальші роки робота учнівського самоврядування, яке виступає з ініціативою про проведення у 2020/2021 н. р. благодійних ярмарків з метою здійснення заощаджень для благодійних цілей. Крім того, з метою формування економного ставлення до природних ресурсів заплановано збір макулатури та пластику, зароблені кошти будуть витрачені для закупівлі енергозберігаючих ламп та благодійності.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання та виховної діяльності, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в життєві ситуації.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота здобувачів освіти у парах змінного складу) за умови, що окремі здобувачі освіти виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати здобувачам освіти практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором здобувачами освіти по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Здобувачі освіти можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Рівень досягнень здобувачів освіти закладу освіти буде вивчатись шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних робіт; участі здобувачів освіти у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі здобувачів освіти у ДПА.

Розділ 7
Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм закладу освіти на 2020/2021 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Кiлькiсть переглядiв: 312

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.