ЗАТВЕРДЖЕНО
Засідання педагогічної ради
Протокол №_____ від_______

ПОРЯДОК
визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села Балаклея Балаклеївської сільської ради

Порядок розроблено відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» із (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 1133 від 27.12.2019).

Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою (заклади освіти (його структурні підрозділи), наукові установи, інші юридичні чи фізичні особи, у тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села Балаклея Балаклеївської сільської ради.

Протягом календарного року педагогічний працівник здійснює навчання за програмою підвищення кваліфікації, відповідно до Плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік. Формами навчання можуть бути: участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, стажування, участь у програмах академічної мобільності, стажування, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти. Педагогічні працівники протягом року можуть вносити зміни до Плану підвищення кваліфікації.

Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» із (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 1133 від 27.12.2019) передбачається розгляд Клопотання протягом місяця з дня його подання на засіданні педагогічної ради закладу освіти. Так як у закладі налічується 14 осіб педагогічних працівників, які зобов’язані щороку здійснювати підвищення кваліфікації, то подання розглядатимуться на найближчому засіданні педагогічної ради згідно річного плану роботи закладу (у серпні, жовтні-листопаді, січні, березні-квітні, травні-червні).

Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, при цьому враховуються такі аспекти:

- наявність у суб’єкта підвищення кваліфікації, в якого педагогічний працівник проходив підвищення кваліфікації, затвердженої Програми підвищення кваліфікації;

- наявність в Програмі інформації про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо);

- наявність на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації Переліку виданих документів про підвищення кваліфікації;

- дотримання умови оприлюднення даного Переліку (протягом 15 календарних днів після видачі виданих документів);

- наявність у виданих документах інформації: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);

тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС; прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію; опис досягнутих результатів навчання; дата видачі та обліковий запис документа; найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання педагогічною радою закладу освіти згідно з цим Порядком.

- дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору із закладом, в якому працює педагог, про надання освітніх послуг.

Для підтвердження результатів підвищення кваліфікації вчитель представляє педагогічній раді закладу звіт за формою (Додаток 1), випускну творчу роботу (дистанційних або очних курсів), тощо.

Вислухавши вчителя, ознайомившись із звітом про підсумки підвищення кваліфікації, врахувавши дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації всіх технічних вимог педагогічна рада закладу приймає рішення про:

- визнання результатів підвищення кваліфікації;

- невизнання результатів підвищення кваліфікації.

Не пізніше 25 грудня календарного року працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.

Особливості проходження стажування як форми підвищення кваліфікації

В разі підвищення педагогічним працівником кваліфікації у формі стажування педагогічна рада враховує інформацію:

- наявність Індивідуальної програми стажування, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації;

- наявність в Індивідуальній програмі даних про: її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним працівником.

- наявність договору між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.

Особливості інформальної освіти як форми підвищення кваліфікації

Педагогічний працівник закладу має право підвищувати кваліфікацію у формі самоосвіти.

У такому випадку замість документа про підвищення кваліфікації педагогічній раді вчителем подається звіт про результати підвищення кваліфікації (додаток 2) або творча робота, яка складатиметься з розділів: назва роботи, зміст, висновки, список використаної літератури та додатки, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу (додаток 3), що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника у довільній формі (у разі наявності).

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

Особливості підвищення кваліфікації у формі участі в Програмах академічної мобільності

Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, визначених Законами України«Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 та іншими актами законодавства, визнається педагогічними радами відповідних закладів як підвищення кваліфікації педагогічних працівників. З цією метою педагогічний працівник представляє у довільній формі звіт про особливості підвищення кваліфікації шляхом участі в Програмі академічної мобільності. Обсяг підвищення кваліфікації в такому випадку зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

Особливості підвищення кваліфікації у формі здобуття наукового ступеня, вищої освіти

Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання) в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти.

ДОДАТОК 1

ПІБ вчителя
Посада
Категорія, звання
Терміни проходження підвищення кваліфікації
Напрям підвищення кваліфікації
Перелік опрацьованих тем
Перелік виконаних робіт (конспекти уроків, розробки заходів, презентації, дидактичні ігри, оформлені теки, портфоліо та інше (якщо розроблялися)
Посилання на підготовлені електронні ресурси (якщо розроблялися)
Яким чином здобуті знання та набуті навички під час проходження курсів, тренінгів, вебінарів та інше використовуються в освітній діяльності?
Інше

ДОДАТОК 2

ПІБ вчителя
Посада
Категорія, звання
Терміни проходження підвищення кваліфікації
Напрям підвищення кваліфікації
Перелік опрацьованих тем
Перелік опрацьованих літературних та інтернет-джерел
Перелік виконаних робіт (конспекти уроків, розробки заходів, презентації, дидактичні ігри, оформлені теки, портфоліо та інше)
Посилання на підготовлені електронні ресурси (якщо розроблялися)
Інше

ДОДАТОК 3

Структура електронного освітнього ресурсу

1. Картка опису за такою схемою:

Картка опису
1. Назва ресурсу Назва ЕОР
2. Анотація 2-5 речень, у яких висвітлюється до якого підручника розроблено ЕОР, які теми занять розроблені та їх основний зміст
3. Вид ЕОР Електронний навчальний посібник, електронний освітній ігровий ресурс, електронний словник, електронні дидактичні демонстраційні матеріали, вебсайт і т.п.
4. Автор(и) указати прізвище, ім’я та по-батькові, посаду, місце роботи автора
5. Навчальна дисципліна Початкова освіта → Українська мова Загальна середня освіта → Українська мова Управлінська діяльність Виховна робота Інклюзивна та спеціальна освіта Соціальна педагогіка Шкільна бібліотека
6. Клас, розділ, тема вказується за чинними освітніми чи навчальними програмами
7. Аудиторія учителі, учні, вихователі…
8. Рік видання ресурсу 2020
9. Джерело повна назва навчального закладу, де працює автор
10. Адреса джерела вказуються адреси сайтів, звідки скачані аудіо та відео файли запозичені із мережі Інтернет, в іншому випадку вказується «Авторська розробка»
11. Мова ресурсу
12. Ключові слова вказуються теми розроблених уроків чи занять

2. Пояснювальна записка, яка містить: методичні рекомендації щодо його використання в освітньому процесі; настанову користувача; інструкцію з інсталяції (за потреби).

3. Папка «Розробки цифрових ресурсів».

4. Електронний посібник.

Online-сервіси для дистанційного навчання педагогів

/Files/images/Слайд 2 а.JPG

/Files/images/Слайд 3 а.JPG

/Files/images/Слайд 4 а.JPG

/Files/images/Слайд 5 а.JPG/Files/images/Слайд 6 а.JPG

/Files/images/Слайд17.JPG

/Files/images/Слайд16.JPG

/Files/images/Слайд15 а.JPG/Files/images/Слайд14 а.JPG/Files/images/Слайд13 а.JPG

/Files/images/Слайд12 а.JPG

/Files/images/Слайд11а.JPG

/Files/images/Слайд10 а.JPG

/Files/images/Слайд 9 а.JPG

/Files/images/Слайд 8 а.JPG

/Files/images/Слайд 7 а.JPG

Online-платформи для поширення власного педагогічного досвіду

/Files/images/Слайд26.JPG

/Files/images/Слайд25.JPG

/Files/images/Слайд24.JPG

/Files/images/Слайд23.JPG

/Files/images/Слайд22.JPG

/Files/images/Слайд21.JPG

/Files/images/Слайд20.JPG

Завантажити

Підвищення професійного рівня вчителя в міжкурсовий період

Професія вчителя зобов’язує до постійного пошуку нових знань. А знання – це настільки дорогоцінна річ, що її варто здобувати з будь – якого джерела. Пропоную Вашій увазі декілька шляхів здобуття знань, підвищення свого професійного рівня – це дистанційна освіта та участь у конкурсах педагогічної майстерності.

На сучасному етапі розвитку суспільства, яке знаходиться в постійному русі та пошуку, все популярнішою стає освіта, яка здобувається дистанційно. Така освіта є надзвичайно доступною, практичною, зручною і мобільною. Існує декілька освітніх ресурсів, які дають можливість підвищити професійний рівень вчителя.

Дистанційні курси «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя/заступника»

Навчальний курс«Сервіси Google у професійній діяльності вчителя» створений з метою ознайомлення вчителів з основними сервісами Google, які допомагають на безкоштовній основі, за допомогою інтуїтивно зрозумілого редактора з українською мовою інтерфейсуорганізувати дистанційне навчання з предмета, а також отриматинавички щодо використання можливостей сервісівGoogle як у повсякденному житті, так і професійній діяльності.

Програма курсу:

· Інструменти підвищення ефективності взаємодії учасників навчального процесу.

· Соціальна мережа Google+ для взаємодії.

· Розклад та планування вGoogleКалендарі.

· Створення спільних документів в Google Документах.

· Мережеве середовищеGoogle+ для задоволення професійних потреб учителя.

· Навчальне середовище співпраці на уроках. Створення та управління сайтом.

· СайтиGoogle для дистанційних курсів у навчальному закладі.

Навчання за курсом триває 2 місяці. Для участі потрібно зареєструватися. Створити ел. пошту gmail. Щопонеділка переглядати відеотрансляції, протягом тижня в зручний для вас час виконувати завдання за інструкціями і робити самостійно відмітки про виконання. В кінці курсу слухачі отримують сертифікат. Курс безкоштовний.

https://sites.google.com/site/edugservis/home

Дистанційний курс Intel® "Навчання для майбутнього"

Курс Intel® "Метод проектів" – необхідно зареєструватися і пройти курс навчання.

http://iteach.com.ua/resources/elementy/

Академія Інноваційного розвитку освіти започаткувала дистанційне навчання - АІРо. Пропонуються для вивчення різні теми, зокрема, «Інструменти ІКТ сучасного педагога», «Вплив типу темпераменту та інших психологічних особливостей на ефективність навчального процесу», «Використання Інтернет – ресурсів к дистанційній формі навчання», «Проектна діяльність на уроках математики» та інше.

Для участі в навчанні потрібно зареєструватися, оплатити двотижневий курс в розмірі 400 грн.

http://www.airo.com.ua/umovi-uchasti-u-distantsiynomu-kursi-airo/

Доступною формою дистанційного навчання є вебінари.

Для участі в них потрібно зареєструватися і, якщо потрібно, оплатити свою участь у цій формі навчання. Змістовні вебінари проводять:

Консалтинговий центр «Перспектива».

http://perspektiva.osnova.com.ua/

Видавництво «Ранок» - «Інтерактивна школа творчого вчителя»

http://interactive.ranok.com.ua/

http://www.ranok.com.ua/webinar.html

Видавнича група «Основа» проводить безкоштовні інтернет – марафони та платні вебінари, вартість 3-ох – 225 грн.

http://osnova.com.ua/news/360-

Предметні вебінари для вчителів англійської мови проводить видавництво «Макміллан».

http://www.macmillanukraine.com/

Цікавою формою роботи для вчителя в між курсовий період є участь у творчих конкурсах.

Форум педагогічних ідей «Урок».

Вчитель може надсилати свої розробки уроків, позакласних заходів, дидактичні матеріали, статті та інші матеріали передплативши каталог «Відкритий урок» на 1 місяць (березень 2017 року). Вартість передплати становить 95,00 грн. Для розміщення на Форумі двох матеріалів, учаснику необхідно передплатити два примірники каталога, трьох матеріалів – 3 примірники і т.д. Усі учасники форуму отримують на поштову адресу сертифікат про публікацію матеріалу в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

http://osvita.ua/publishing/urok/5934/

Видавництво «Шкільний світ» проводить конкурс педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків – 2017: Сучасний урок: нові форми» з 15 грудня 2016 до 1 березня 2017 року. У видавництво надсилаються розробки уроків. Кожен учасник, який подає роботи на конкурс, має бути передплатником видань «Шкільного світу» на 6 або 12 місяців.

http://www.osvitaua.com/2016/12

Видавництво «Шкільний світ проводить конкурс «Освітній Оскар». Для участі в ньому надсилається опис педагогічного досвіду та квитанція про передплату видань «Шкільного світу».

http://www.osvitaua.com/2016/07/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80-2016/

Портал «Учительський журнал on-line» проводить безкоштовний конкурс «Відео до уроку». Для участі надсилаються навчальні відеоролики. Переможці безкоштовно отримають персональний диплом, підписку на один з журналів ВГ "Основа" та додаткові призи, а учасники конкурсу можуть отримати диплом за участь на платній основі.

http://teacherjournal.in.ua/konkursi/konkursi-na-portali/konkurs-video-do-uroku

Інститут обдарованої дитини НАПН проводить конкурс «Творчий учитель – обдарований учень». Надсилаюся роботи:

- Супровід обдарованості (навчальні та розвивальні програми для обдарованих дітей).

- Розвивальний урок (авторський урок та системи уроків; проекти учителя-предметника; методичні розробки учнівських дослідницьких проектів; елективні курси; факультативи). Участь у конкурсі 75 грн.

http://teacher.iod.gov.ua/

Компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України проводить щорічний конкурс «Вчитель – новатор». Його метою є опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій, заохочення педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання. Конкурс спрямовано на підвищення якості навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), висвітлення кращого досвіду у створенні інноваційних освітніх програмних продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи педагогів, студентів і науковців у розробці й удосконаленні навчально-методичних матеріалів, та мотивування педагогів до використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

http://www.microsoft.com/ukraine/vchytel-novator/

Всеукраїнськийконкурс фахової майстерності для вчителів україністів, вчителів зарубіжної літератури "Соняшник-учитель", «Соняшник- online» для вчителя.

http://gra-sonyashnyk.com.ua/main/

Науково – популярний журнал «Колосок» організовує Всеукраїнський інтернет - конкурс «Учитель року» для вчителів початкових класів, біології, фізики, хімії, географії, астрономії.

http://kolosok.org.ua/

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів природничих навчальних предметів – фізики, хімії, біології, географії та вчителів початкових класів “Геліантус-учитель”.

Мета конкурсу – підвищення ерудованості, рівня тестологічних знань вчителів природничих навчальних предметів – фізики, хімії, біології, географії та вчителів початкових класів, фахової зацікавленості, власної кваліфікації і надання додаткового інструменту для внутрішнього контролю. Конкурс відбудеться 23 березня 2017 року. Реєстрація до 23 березня 2017 року.

http://helianthus.com.ua/teacher/

Можливостей підвищити свій фаховий рівень у вчителя багато, але кожен вирішуватиме, що йому потрібно, не забуваючи при цьому, що сучасний вчитель не тільки повинен володіти знаннями, а й застосовувати їх у практичній діяльності.

Словник педагогічних термінів (переглянути)

YouTube. Вивчення сервісів Google (переглянути)

Кiлькiсть переглядiв: 1082

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.